Nền tảng Influencer cung cấp giải pháp giúp thương hiệu tương tác với người tiêu dùng và xây dựng uy tín thương hiệu thông qua người nổi tiếng. BSD cung cấp dịch vụ xây dựng chiến lược và sáng tạo nội dung chiến dịch truyền thông Influencer để tăng sức thuyết phục với người tiêu dùng.

Influencer Trend
Influencer Classification

Gửi thông tin thành công

Cám ơn bạn đã gửi thông tin.
Chúng tôi sẽ liên lạc lại bạn sớm nhất có thể